کد نام ستاره تلفن ایمیل مقبولیت
777 مجتمع جهانگردي تخت جمشيد 3 07143404001 0.00